رویداد رفرش

دومین رویداد رفرش با موضوع مدیریت محصول، طراحی و فرانتاند در ۳۱ شهریور ماه در سالن ۱۰۰ استارتاپ مجموعه سالم در باغ بهشت برگزار میشود. این رویداد بر صحبت و تبادل نظر درباره موضوعات روز و مسائل حوزه طراحی و مدیریت محصول متمرکز است. هدف نهایی رویداد رفرش این است که با الهامبخشی به افراد حوزه محصول و ایجاد بستری برای تبادل و بهروزرسانی اطالعات، به تولید محصوالت کارآمدتر کمک کند و مزیت رقابتی آنها را افزایش دهد.

این رویداد فرصت مناسبی برای دانشجویان، مدیران و طراحان محصول، عالقهمندان به این حوزه و همچنین افرادی است که به دنبال بهکارگیری متخصصین حوزه محصول هستند. رفرش بستر ایجاد ارتباط میان این افراد و همچنین صحبت درباره دغدغههای حوزه محصول را فراهم میکند.

مهران عباسی برگزارکننده رویداد گفت: این رویداد شامل چندين سخنرانی توسط افراد متخصص و با تجربه و کارگاهی در زمینه فرانتاند برای انتقال و اشتراک موضوعاتی از اين دست خواهد بود. همچنین رفرش با نظر گرفتن چند پنل تخصصی در زمینه مسائل مرتبط با طراحی محصول، سعی به چالش کشیدن این مسائل خواهد داشت.

این رویداد هدفش اینه با صحبت درباره موضوعاتی که دغدغهی امروز حوزه طراحی و مدیریت محصول هستن، الهامبخش اونها باشه. رفرش قصد داره با فراهم کردن بستری برای تبادل اطالعات و بهروزرسانی دانش تو حوزه محصول، این امکان رو برای طراحان و مدیران محصول ایجاد کنه. این افزایش دانش و آگاهی باعث میشه افرادی که تو این حوزه کار میکنن محصوالت کارآمدتری تولید کنن و مزیت رقابتی داشته باشن. رویداد رفرش شامل چند سخنرانی توسط افراد متخصص حوزه مدیریت محصول میشه که چند سال تجربه کار حرفهای تو این زمینه رو دارن. سخنرانها در این پنلها درباره مسائل مربوط به طراحی محصول صحبت میکنن و این مسائل رو به چالش میکشن.

در کنار سخنرانیها، دو ورکشاپ هم در زمینه فرانتاند )End-Front )و محصول برگزار میشه که شرکتکنندهها میتونن تو این ورکشاپها در این زمینهها اطالعاتی رو دریافت کنن و اطالعاتی رو هم که دارن به اشتراک بذارند.

یکی از جذابترین و هیجانانگیزترین بخشهای این رویداد مثل هر رویداد دیگهای آشنا شدن با آدمهای جدید و خفن و باتجربهایه که سالها تو این حوزه کار کردن. این آشناییها و شبکهسازیها در کنار اینکه تجربه فوقالعادهایه، میتونه تأثیر زیادی تو آینده شغلی افراد داشته باشه.

برای کسب اطالعات بیشتر و تهیه بلیت به سایت Refreshconf مراجعه نمایید.

کد تخفیف: frontcast

دیدگاه‌ها:

افزودن دیدگاه جدید