متدهای getter و setter برای دریافت یا تنظیم مقادیر ویژگی‌ها در جاوااسکریپت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله قصد داریم تا بیشتر با متدهای getter و setter  آشنا شویم و نحوه استفاده از آن‌ها را در مثال باهم بررسی کنیم.

دو نوع ویژگی آبجکت در جاوااسکریپت وجود دارد:

Data Property

در ادامه یک نمونه از data properties را باهم بررسی می‌کنیم:

const student = {

  // data property
  firstName: 'Monica';
};

Accessor Property

در جاوااسکریپت accessor properties متدهایی هستند که مقدار یک آبجکت را دریافت کرده و یا آن‌ را تنظیم می‌کنند. برای این کار از این دو کلمه کلیدی استفاده می‌کنیم:

متد getter در جاوااسکریپت

در جاوااسکریپت برای دسترسی به ویژگی‌های یک آبجکت از متدهای getter استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

const student = {

  // data property
  firstName: 'Monica',
  
  // accessor property(getter)
  get getName() {
    return this.firstName;
  }
};

// accessing data property
console.log(student.firstName); // Monica

// accessing getter methods
console.log(student.getName); // Monica

// trying to access as a method
console.log(student.getName()); // error

در برنامه‌ای که داریم متد getName()برای دسترسی به ویژگی یک آبجکت ایجاد شده است.

get getName() {
  return this.firstName;
}

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که برای ایجاد متد getter حتما باید از کلمه کلیدی getاستفاده کنیم. همچنین هنگام دسترسی به مقدار، آن مقدار موردنظر به عنوان یک ویژگی در دسترس ما قرار می‌گیرد.

student.getName;

اما هنگامی که سعی می‌کنیم به آن مقدار به عنوان یک متد دسترسی پیدا کنیم، خطا رخ می‌دهد.

console.log(student.getName()); // error

متد setter در جاوااسکریپت

در جاوااسکریپت برای تغییر مقادیر یک آبجکت از متدهای setter استفاده می‌کنیم. مثلا:

const student = {
  firstName: 'Monica',
  
  //accessor property(setter)
  set changeName(newName) {
    this.firstName = newName;
  }
};

console.log(student.firstName); // Monica

// change(set) object property using a setter
student.changeName = 'Sarah';

console.log(student.firstName); // Sarah

در مثال بالا از متد setter برای تغییر مقدار آبجکت استفاده شده است.

set changeName(newName) {
  this.firstName = newName;
}

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این این است که برای ایجاد متد setter حتما باید از کلمه کلیدی setاستفاده کنیم.

همانطور که در مثال بالا داریم مقدارfirstNameابتدا برابر با Monicaمی‌باشد، سپس مقدار به Sarahتغییر پیدا می‌کند.

student.changeName = 'Sarah';

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که متد setter  حتما باید یک پارامتر formal داشته باشد.

متد ()Object.defineProperty در جاوااسکریپت

در جاوااسکریپت برای اضافه کردن getterها و setterها می‌توانیم از متد Object.defineProperty()نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال:

const student = {
  firstName: 'Monica'
}

// getting property
Object.defineProperty(student, "getName", {
  get : function () {
    return this.firstName;
  }
});

// setting property
Object.defineProperty(student, "changeName", {
  set : function (value) {
    this.firstName = value;
  }
});

console.log(student.firstName); // Monica

// changing the property value
student.changeName = 'Sarah';

console.log(student.firstName); // Sarah

در مثال بالا متد Object.defineProperty()برای دسترسی و تغییر ویژگی یک آبجکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سینتکس استفاده از این متد به صورت زیر می‌باشد:

Object.defineProperty(obj, prop, descriptor)

متد Object.defineProperty() سه آرگومان دریافت می‌کند:

جمع‌بندی

get و set دو کلمه کلیدی بسیار مهم هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به راحتی متدهای getter و setter را در جاوااسکریپت تعریف کنیم. متد getter مقدار ویژگی را برمی‌گرداند، در حالی که در متد setter یک آرگومان به متد setter ارسال می‌شود که آن مقدار خاص را به ویژگی آبجکت جاوااسکریپت اختصاص می‌دهد.