پیاده سازی مثال شمارنده با ریداکس – توسعه تابع Reducer