آخرین ویدیوها

بازتولید دوره جامع Node.js:

۴۴. استفاده از پایگاه داده

۴۵. بررسی پایگاه داده‌های SQL

۴۶. بررسی پایگاه داده‌های NoSQL

۴۷. نصب و راه اندازی پایگاه داده MongoDB

۴۸. اتصال پروژه به پایگاه داده

۴۹. بهینه سازی تابع اتصال به پایگاه داده

۵۰. بررسی ساختار داده‌ای Model در MongoDB

 

به روز رسانی دوره جامع CSS با مفاهیم Bootstrap نسخه ۵:

۱۱۰. بررسی Bootstrap و تغییرات نسخه ۵

۱۱۱. افزودن Bootstrap به پروژه

۱۱۲. افزودن Navbar

۱۱۳. آیکون‌ها در Bootstrap

۱۱۴. استفاده از Flexbox

۱۱۵. استفاده از Grid در Bootstrap

۱۱۶. چالش Grid

۱۱۷. افزودن Modal

۱۱۸. استفاده از فرم‌ها

۱۱۹. جمع بندی مفاهیم